ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Катерина Боримська

Анотація


Актуальність. Існуючі підходи щодо функціонування служби економічної безпеки не враховують специфіку діяльності підприємств в умовах посилення їх діяльності на максимальну інтеграцію в інвестиційні проекти, а також раціоналізацію та посилення комунікаційної взаємодії усіх структурних підрозділів. За таких умов суб’єктам господарювання в цілях захисту від економічних загроз необхідним є створення базового блоку управління економічною безпекою, до складу якого мають входити служба безпеки, бухгалтерська служба, аналітичний відділ та відділ внутрішнього контролю. Методи. Застосована методологія дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових та емпіричних методів пізнання явищ і процесів забезпечення економічної безпеки підприємства на основі використання інструментів бухгалтерського обліку, аналізу та внутрішнього контролю. У ході дослідження використано методи аналізу, синтезу та порівняння, системний і математичний методи, метод експертних оцінок, анкетування директорів та головних бухгалтерів Житомирської та Київської областей. Результати. В статті розроблено механізм побудови інтегрованої системи управління економічною безпекою підприємства, що включає регламентацію діяльності системи управління економічною безпекою, чітко окреслює функціональні обов’язки посадових осіб, задіяних до функціонування системи економічної безпеки, що є підґрунтям забезпечення централізованого управління й координації дій спеціалістів різних структурних підрозділів для вирішення конкретних завдань із забезпечення економічної безпеки, а також своєчасного реагування на дію факторів ринкового середовища та досягнення соціально-економічного ефекту функціонування інтегрованої системи управління економічною безпекою підприємства в сучасних умовах в цілому. Перспективи. Функціонування базового блоку управління економічною безпекою дозволяє побудувати сучасну ефективну систему економічної безпеки підприємства із максимальним використанням людського потенціалу усіх структурних підрозділів з одночасним зниженням витрат на утримання штатної служби економічної безпеки за рахунок оптимізації її структури і штату. Напрямом подальших досліджень виступає розробка модуля розрахунку чисельності працівників, задіяних до системи управління економічною безпекою підприємства.  

Ключові слова


інтегрована система управління економічною безпекою; служба економічної безпеки; соціально-економічний ефект

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Колєснік, М.А. Адміністративно-правові засади діяльності органів державної влади України щодо протидії рейдерству [Текст]: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.07 / М. А. Колєснік. – Х., 2012. – 221 с.

Минаев, Г.А. Безопасность — менеджмент организации [Текст] / Г.А. Минаев. – М.: Московский государственный университет печати, 2005. – 637 с.

Мігус, І.П. Роль служби економічної безпеки при взаємодії з інсайдерами та аутсайдерами акціонерного товариства [Текст] / І.П. Мігус, С.П. Міхно, Д.С. Файвішенко / Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб’єктів господарювання: Монографія за ред. проф. Мігус І.П. –Черкаси: ТОВ “МАКЛАУТ”. – Черкаси, 2012. – 636 с.

Могилевский, В.Д. Методология систем: вербальный подход (системные проблемы России) [Текст] / В.Д. Могилевский. – М.: Экономика, 1999. – 334 с.

Орлов, П. Основи економічної безпеки фірми [Текст] / П. Орлов, В. Духов. – X.: ТОВ «Прометей-Прес», 2004. – 284 с.

Туєв, О.А. Щодо ролі служб безпеки господарюючих суб’єктів у протидії рейдерству [Текст] / О.А. Туєв // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 714-719 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12toaupr.pdf (Дата звернення 24.05.15). — Назва з екрана.

Указ Президента України Про Стратегію сталого розвитку “Україна – 2020” від 12.01.2015 р. № 5/2015.

Шлыков, В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности предприятия [Текст] / В.В. Шлыков. – СПб: «Алетейя», 1999. – 144 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет