МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЗАПАСІВ

Наталія Кузик

Анотація


Актуальність. В усі часи питання достовірності фінансової звітності, гарантом якої є аудитор, залишається актуальним. Міжнародні стандарти аудиту базуються на системному підході до проведення незалежної перевірки. Однак, вимагають конкретизації процедури з перевірки окремих об’єктів, зокрема запасів, які забезпечують безперервність виробничих процесів та діяльності підприємства в цілому, визначають його конкуренто- та платоспроможність, знижуючи ризик можливого банкрутства. Методи. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод та системний підхід пізнання сутності методів аудиту фінансової звітності, тверджень та критеріїв оцінки аудитором операцій із запасами. Результати. У результаті аналізу Міжнародних стандартів аудиту та застосування індуктивного методу конкретизовано твердження (критерії) оцінки операцій із запасами для підтвердження достовірності відображення інформації у звітності підприємства. Перспективи. Результати дослідження, висвітлені у статті, доречно використовувати для розроблення внутрішньофірмових стандартів аудиту, методики та методичних рекомендацій аудиторам-практикам, бухгалтерам під час формування облікової політики.

Ключові слова


аудит; запаси; твердження; критерії; фінансова звітність; процедури аудиту

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Аудит [Текст] : підручник / [О.А. Петрик, В. о. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.] ; за заг. ред.. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2015. – 498 с.

Виноградова, М.О. Аудит [Текст]: навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І. Жидєєева. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 654 с.

Каменська, Т. О. Методи збору аудиторських доказів службою внутрішнього аудиту [Текст] / Т. О. Каменська // Вісник Житомирського технол. ун-ту. – Житомир, 2010. – Ч. 1. – № 12 (154). – С. 61– 63.

Кришевич, О. В. Аудит: помилки чи шахрайство [Текст] / О. В. Кришевич // Вісник університету «Україна».– 2010. – №1. – С. 122–127.

Міжнародні стандарти контролю якості аудиту огляду іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2013 року, частина 1. [Електронний ресурс]. – К. : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України. – 431 с. – Режим доступу http://www.apu.com.ua/msa. (дата звернення 20.05.2015). — Назва з екрана.

Павлова, Н. В. Інвентаризація як інструмент аудиту основних засобів на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. В. Павлова – Режим доступу до ресурсу:http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Economics/62488.doc.htm. (дата звернення 20.05.2015). — Назва з екрана.

Сухарева, Л. О. Вибіркові дослідження в загальній системі аудиту: методичний аспект [Текст] / Л. О. Сухарева, А. О. Саєнко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2013. – №3 (59). – С. 147–153.

Череп О. Методика проведення аудиту запасів на великих промислових підприємствах / О.Череп, В. Буряк // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – № 3 (53). – С. 197-200.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет