ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З ПОЗИЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Світлана Петренко

Анотація


Актуальність. Саме соціальний фактор формує цінність облікової науки. Споконвічна потреба будь-якого суспільства у вимірювані та здійсненні ділових операцій і їх запису на матеріальних носіях була визначальною, як засіб відображення тих чи інших подій, які цікавили окремі групи соціуму. Методи. Проаналізовано підходи до вивчення сутності бухгалтерського обліку. Досліджено аспекти розвитку бухгалтерського обліку через взаємодію соціуму та систематизованого наукового знання. Систематизовано фактори внутрішнього і зовнішнього середовища та досліджено їх впливу на розвиток бухгалтерського обліку. Результати. Доведено, що дослідження питань розвитку бухгалтерського обліку з позицій соціологічного підходу дозволяє сконцентруватися на дослідженні соціального фактору - потребі окремих груп соціуму у відображенні та певній оцінки результатів діяльності. Перспективи. Наголошено на необхідності пошуку та реалізації підходів щодо узгодженості бухгалтерського обліку та фінансової звітності у контексті соціалізації бізнесу.

Ключові слова


соціологічний підхід; бухгалтерський облік; соціалізація бізнес

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Littleton, A.C., Zimmerman, V.K. Accounting Theory: Continuity and Change. – N.Y., 1962. – p. 261-262.

Nickols, F. The Accountability Scorecard: A Framework for Reconciling & Integrating Stakeholder Needs & Require- ments. – Robbinsville, NJ: The Distance Consulting Company, 2000. – p. 48-67.

Мэтьюс, М.Р. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебник / М.Р. Мэтьюс, М.Х. Перера; [перевод с анг. под ред. Соколова Я.В., Смирновой И.А]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Ришар, Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика [Текст] / Ж. Ришар; [пер. с фр. / под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

Соколов, Я.В. История бухгалтерского учета [Текст] : учебник / Я.В. Соколов, В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.

Rappaport, A. Establising Objectives for Published Corporate Accounting Reports [Текст] // The Accounting Review. – 1964. – October. – p. 954.

Кірейцев, Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки [Текст] : монографія / Г.Г. Кірейцев. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 236 с.

Петрук, О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О.М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 152 с.

Бухгалтерський облік соціально-відповідальної діяльності суб'єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку [Текст] : монографія / І. В. Жиглей ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2010. - 495с.

Пушкар, М.С. Створення інтелектуальної системи обліку [Текст] : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 152 с.

Пушкар, М.С. Філософія обліку [Текст] : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

Пушкар, М. С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація [Текст] : монографія / М.С. Пушкар, М.Г.Чумаченко – Тернопіль: Карт-бланш, 2011. – 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет