УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ІНТЕГРОВАНІЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Наталія Кащена, Ганна Чміль

Анотація


Актуальність. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та поява нових напрямів використання комп’ютерних ресурсів актуалізують дослідження існуючих інформаційних систем обліку і аналізу задля покращення процесу обробки інформації та оперативного прийняття управлінських рішень щодо капіталу торговельного підприємства. Метою дослідження є удосконалення обліку капіталу в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління підприємства роздрібної торгівлі. Її реалізація потребує з’ясування особливостей та засобів побудови даної системи, розробку пропозицій з удосконалення організаційних та методичних положень щодо облікового відображення операцій з формування і використання капіталу підприємства. Методи. Дослідження здійснювалось на підставі аналізу сучасних інформаційних систем, що використовуються торговельними підприємствами м. Харкова та Харківської області для відображення обліково-аналітичних процесів та формування інформаційної бази даних для управління. При цьому використовувались методи теоретичного узагальнення і порівняння, логічного аналізу та синтезу, системного підходу, моделювання, групування, абстрактно-логічний та графічний методи. Результати. Обґрунтована доцільність та технологія створення інтегрованої інформаційно- аналітичної системи управління торговельного підприємства, яка на засадах ефективного функціонування взаємопов’язаних підсистем обліку, аналізу та контролю здатна забезпечити якісну інформаційну підтримку прийняття управлінських рішень, зокрема щодо капіталу підприємства. Розроблена організаційна модель обліку капіталу і руху інформаційних потоків в межах даної системи. Перспективи. Подальші наукові дослідження за цим напрямом потребують розробки або удосконалення існуючого програмного забезпечення обліку, аналізу і контролю відповідно до потреб формування релевантної обліково-аналітичної інформації для обґрунтування тактичних і стратегічних рішень щодо капіталу підприємства торгівлі.

Ключові слова


капітал; облік; інформаційні системи; управління

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Евстропов, А. Н. ERP-системы – основа эффективного управления [Электронный ресурс] / А. Н. Евстропов. – Режим доступа : http://economyar.narod.ru/evstropov.pdf.

Фадеев, Р. А. Внедрение ERP-системы как средство повышения инвестиционной привлекательности предприятия [Электронный ресурс] / Р. А. Фадеев. – Режим доступа : http://ispu.ru/files/str.94-96_.pdf.

Бєльтюков, Є. А. Основні шляхи вдосконалення системи інформаційного забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства [Текст] / Є. А. Бельтюков, Г. І. Задорожко // Економіка: реалії часу. – 2013. – № 2. – С. 228–234.

Chmil, H. Capital accounting in information management system of trade enterprise [Текст] / H. Chmil // Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрани статии. Т. 2. – Пловдив, 2014. – С. 146–150.

Остапенко, В. П. Перспективні напрямки вдосконалення інформаційних систем обліку [Електронний ресурс] / В. П. Остапенко, Л. С. Стригуль. – Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/microcad/2013/s25.pdf.

Попадюк, С. В. Інформаційні технології та системи в обліку [Електронний ресурс] / С. В. Попадюк. – Режим доступу : http://repository.vsau.org/getfile/1497.pdf.

Куцик, П. О. Концептуальні підходи до розгляду інформаційних систем обліку в корпоративному управлінні [Текст] / П. О. Куцик // Облік і фінанси. – 2013. – № 4. – С. 52–59.

Мац, Т. П. Значення управлінських інформаційних систем і технологій в обліку [Текст] / Т. П. Мац // Наукові праці ПДАА. – Т. 3. Економічні науки. – Полтава, 2012. – Вип. 2 (5). – С. 194–197.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет