ОБЛІКОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕСІВ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ РЕДУКЦІЇ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Наталія Лобода

Анотація


Актуальність. Фінансові інвестиції на сьогоднішній день відіграють надзвичайно важливу роль в економічній системі розвинених країн світу, що зумовлює необхідність забезпечення ефективного управління інвестиційними процесами. Основою такого управління на рівні підприємства є своєчасна та достовірна інформація щодо фінансових інвестицій, яка формується в системі бухгалтерського обліку. Мета дослідження - поглиблення (спираючись на теоретичні дослідження в цій галузі) розуміння економічної сутності інвестицій, розгляд зарубіжного досвіду обліку фінансових інвестицій та напрямків удосконалення обліку фінансових інвестицій в Україні. Виходячи з мети дослідження, визначені наступні завдання: на основі критичного вивчення теорій зарубіжних і вітчизняних дослідників узагальнити й розкрити науково-теоретичні основи сутності інвестицій; порівняння методики обліку фінансових інвестицій у вітчизняній та зарубіжній практиці, розробка пропозицій щодо удосконалення обліку фінансових інвестицій. Методи. У статті застосовано історичний та системний підходи, методи дедукції й індукції, аналізу та синтезу, класифікації, порівняння та узагальнення. Результати. У статті досліджено та проведено аналіз зарубіжної та української облікової практики відображення фінансових інвестицій. Уточнено сутність інвестицій для організації бухгалтерського обліку. На основі результатів дослідження розроблено рекомендації і пропозиції, спрямовані на удосконалення обліку фінансових інвестицій в умовах ринкової економіки. Перспективи. Зазначені рекомендації та шляхи удосконалення призведуть до найбільш повного висвітлення в обліку інвестиційних процесів на підприємстві, одержання достовірної інформації про інвестиційні доходи і витрати, чіткого розмежування результатів кожного виду діяльності підприємства.

Ключові слова


капітальні інвестиції; фінансові інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційні ресурси; облік; аналіз; інвестиційна привабливість; ефективність інвестицій; Міжнародні стандарти фінансової звітності

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Шарп, У. Инвестиции [Текст] / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 1028 с.

Лучко, М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. - К. : Знання, 2006. - 311 с.

Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах [Текст] / Ф. Ф. Бутинець, Л. Л. Горецька. – Житомир : Рута, 2002. - 544 с.

Массе, П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложения [Текст] / П. Массе. – М., 1971. – 27 с.

Бланк, И. А. Инвестиционный менеджмент [Текст] / И. А. Бланк. - К. : Эльга-Н "Ника-Центр", 2001. - 448 с.

Марочкіна, А. М. Бухгалтерський облік за національними стандартами [Текст] / А. М. Марочкіна. - Харків : Торсінг, 2002. – 296 с.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку [Текст] / За ред. С. Ф. Голов. - К. : ФПБАУ, 2004. – 248 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 11 "Спільна діяльність". Виданий Радою з МСБО від 01.01.2013 р.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства". Виданий Радою з МСБО від 01.01.2012 р.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 "Фінансові інструменти". Виданий Радою з МСБО від 01.01.2012 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет