АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Світлана Дерев’янко

Анотація


Актуальність. У статті досліджено сутність, роль та основні аспекти амортизації основних засобів, а також зміни, що відбулися в обліку основних засобів у зв’язку із введенням в дію ПКУ. Методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема ретроспективного аналізу, групування, порівняння, наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу і синтезу тощо. Результати. Проаналізовано розвиток наукових поглядів учених щодо нарахування зносу та амортизації основних засобів, чинники, що впливають на вибір методу нарахування амортизації. Доведено, що запровадження ПКУ в основному узгодило розбіжності у понятійному апараті засобів праці, визнало категорію „основні засоби”, а гармонізація бухгалтерської та податкової концепцій амортизації сприятиме інноваційному розвитку підприємницької діяльності. ПКУ наближено правила визначення амортизаційних відрахувань у податковому обліку до національних П(С)Б0, які полягають у наступному: розширена класифікація основних засобів у податковому обліку, яка передбачає 16 груп основних засобів замість 4-х, здійснюється пооб’єктний облік балансової вартості основних засобів, що входить до складу кожної окремої групи, включаючи вартість поліпшення основних засобів, отриманих безоплатно або в оперативний лізинг (оренду) та в цілому по групі як сума балансових вартостей окремих об’єктів такої групи, критерій визнання приналежності об’єкта до основних засобів збільшився до 2500грн., сучасна податкова концепція передбачає ведення обліку основних засобів з метою нарахування амортизації за кожним окремим об’єктом основних засобів, на відміну від попереднього загальногрупового варіанта нарахування амортизації. Перспективи. Запропоновано на законодавчому рівні здійснювати поділ основних засобів на групи із встановленням строків корисного використання.

Ключові слова


основні засоби; облік; амортизація;знос; метод амортизації; строк корисного використання; ліквідаційна вартість

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Базилевич, В.Д. Історія економічних вчень [Текст] / В.Д.Базилевич. – К.: Знання, 2005. – 567с.

Банасько, Т.М. Окремі проблеми та напрямки удосконалення обліку основних засобів [Текст] / Т.М.Банасько // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія економіка і менеджмент. Збірник наукових праць, вип.9. – Одеса, 2015. – С.55-57.

Бутинець, Т.А. Основні засоби: точка зору економіста [Текст] / Т.А.Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. Вип.2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc-gum/ptmbo/2012_2/2.pdf (Дата звернення 20.05.15). — Назва з екрана.

Власюк, Г.В. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів [Текст] / Г.В.Власюк, О.І.Зиміна // Держава та регіони. – 2008. – № 4. – С.32 – 36.

Городянська, Л.В. Амортизація: функції, фінансовий механізм управління, концептуальні підходи до розробки загальної методики обліку амортизації [Текст] / Л.В.Городянська // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 2. – С.57-68.

Довгопол, Н. Амортизація: предметна сутність і ступінь впливу на відтворення основних засобів [Текст] / Н.Довгопол, М.Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 12. – С.3-13.

Єленчук, С.Г. Амортизація основних засобів – одне з найважливіших джерел інвестування [Текст] / С.Г.Єленчук // Вісник Львівської ком-ної академії. – Серія економічна, випуск 16, 2004. – С. 204-208.

Монакин, В. Проблемы учета амортизации основных средств [Текст] / В.Монакин // Справочник экономиста. – 2007. – №8. – С.54-58.

Податковий кодекс України [Текст] : [офіц. текст] : за станом на 14.05.2015 р. / Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2011. — № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112. — Доступно з мережі інтернет : http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Дата звернення 15.05.15). — Назва з екрана.

Політична економія [Текст] / за ред.Рибалкіна В.О., Бодрова В.Г. – К. : Академвидав, 2004. – 672 с.

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" [Текст] : [офіц. текст] : за станом на 08.06.2015 р. / Мінфін України; Наказ, Положення від 27.04.2000 № 92 / Україна. М-во фінансів. – Спосіб доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (Дата звернення 15.05.15). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет