ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ НОВЫЕ: СЧЕТА И ОБЪЕКТЫ

Василий Щербатюк, Василий Евдокимович

Анотація


Актуальність. Важливе місце в системі фінансового обліку Республіки Молдова займають довгострокові активи. Вони роблять значний вплив на успішне здійснення поточної фінансово- господарської діяльності, що обумовлює актуальність теми даної статті. Метою статті є комплексне критичне дослідження основних елементів національної облікової системи, вироблення і аргументування пропозицій щодо поліпшення її методичних основ і якості. Методи. При написанні статті використані такі загальнонаукові методи як порівняння, аналіз, синтез, індукція, дедукція, історичний і системний підходи. Результати. У статті дана докладна економічна характеристика нових бухгалтерських рахунків для поточного відображення, контролю та аналізу залишків, рухи і знецінення довгострокових активів, а також узагальнення облікової інформації про це і прийняття на її основі оптимальних управлінських рішень. Сформульовані і обґрунтовані висновки і пропозиції щодо подальшого розвитку, вдосконаленню та практичному використанню Спільного плану рахунків та облікової системи в контексті переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Перспективи. Отримані результати сприятимуть підвищенню ефективності інформаційного забезпечення господарського управління та успішному розвитку молдавської ринкової економіки. 

Ключові слова


рахунки бухгалтерського обліку; їх Загальний план;його структурні елементи; основна кореспонденція рахунків з відображення довгострокових активів і збитків від їх знецінення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Приказ Министерства финансов Республики Молдова «Об утверждении Общего плана счетов бухгалтерского учета» № 119 от 6 августа 2013 г. // Официальный монитор Республики Молдова, 2013, № 177-181.

Бутинець, Ф. Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку : реалії [Текст] / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: Рута, 2005. – 324 с.

Кузнецова, Е. В. Система планов счетов и бухгалтерское управление экономическими процессами [Текст] : монография / Е. В. Кузнецова. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ, 2010. – 377 с .

Малюга, Н. М. Двойная запись в бухгалтерском учете : историко-теоретический аспект [Текст] / Н. М. Малюга, Т. В. Давидюк. – Житомир: Рута, 2003. – 512с.

Соколов, Я. В. Новый План счетов и основы ведения бухгалтерского учета [Текст] / Я. В. Соколов, В. В. Патров, Н. Н. Карзаева. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 640 с.

Сопко, В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : навч. посіб. / В. В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.

Щербатюк, В. В. Затраты на производство и их характеристика в бухгалтерском управленческом учете [Текст] : учебн. пособие / В. В. Щербатюк. – Кишинев: Славянский ун-т, 2011. – 172 с.

Щербатюк, В. В. Финансовый учет подотчетных сумм в рыночной экономике : учебн. пособие [Текст] / В. В. Щербатюк. – Кишинев: Славянский ун-т, 2012. – 167 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет