ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

Тетяна Ніколаєва

Анотація


Актуальність. Висока вартість спорудження та експлуатації об’єктів нерухомого майна, значна частка цієї вартості у загальних витратах суб’єктів господарювання викликали підвищення інтересу до ефективного управління нерухомим майном упродовж терміну його експлуатації. Методи. З точки зору управління життєвим циклом об’єктів розглядаються економічні відмінності нерухомого майна від інших видів необоротних активів, основних засобів та основних фондів. Показуються також незручності узагальнення у понятті нерухомого майна земельних ділянок, будівель і споруд та їхніх частин. Результати. Пропонується концепція виокремлення нерухомого майна в обліку підприємств та організацій. Управлінський облік об’єктів нерухомого майна поєднує у собі їхній облік у складі основних засобів та матеріальних активів з обліком інвестицій та поточних витрат на утримання та експлуатацію. Запропонована ідентифікація об’єктів нерухомого майна передбачає відповідне перегрупування облікових позицій, зручних для управління. Наводиться авторське визначення нерухомого майна як особливого об’єкту управління. Перспективи. Запропонований підхід містить теоретичні та прикладні засади організації управлінського обліку об’єктів нерухомого майна, зокрема державних та комунальних організацій як найбільших власників.

Ключові слова


нерухоме майно; інвестиції; життєвий цикл; вартість; основні засоби; основні фонди; капітал; активи; експлуатація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ніколаєв, В.П. Сучасна система знань з економіки та управління будівельними об’єктами [Текст] / В.П. Ніколаєв, Т.В. Ніколаєва // Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник – К.: НДІБВ, 2014. - №

Неміш, Ю. Поняття «основні засоби» у сучасних наукових дослідженнях [Текст] / Ю. Неміш // Аграрна економіка. – 2012. – Т. 5. – № 3-4. – С. 181-187.

Бутинець, Т.А. Основні засоби: точка зору економіста / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012, Вип. 2 (23). – С. 22-36.

Кузьмін, Д.Л. Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект [Текст] / Д.Л. Кузьмін // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 2 (23). – С. 148-155.

Клименко, О. В. Основні засоби, основні фонди, амортизація в економічній теорії та обліково-податковому законодавстві [Текст] / О. В. Клименко // Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць. – 2008. – № 5. – С. 14-19.

Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський словник / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : Рута, 2001. – 224 с.

Покропивний, С. Ф. Капітал і виробничі фонди. Визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій [Текст] / С. Ф. Покропивний // Економіка підприємства. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 100-126.

Янчев, А. В. Экономическая сущность воспроизводства основных средств [Текст] / А. В. Янчев // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі : зб. наук. пр. Харк. держ. акад. технології та організації харчування. – Х. : ХДАТОХ, 2002. – Ч. 2. – С. 87-90.

Ковалев, В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы [Текст] / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 720 с.

Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс . – [2-е изд .]. – М. : Политиздат , 1961. – Т. 24. – 648 с.

Податковий кодекс України Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 (Дата звернення 20.05.15). — Назва з екрана.

Постанова КМУ «Про затвердження Національного стандарту N 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1655-2006(Дата звернення 20.05.15). — Назва з екрана.

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва».- [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1764-2001(Дата звернення 20.05.15). — Назва з екрана.

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. Додаток до наказу Мінрегіонбуду 30.05.2008 N 230. Рекомендації зі страхування ризиків у будівництві (п.2) - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN37919.html(Дата звернення 20.05.15). — Назва з екрана.

Постанова КМУ «Про затвердження Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003 (Дата звернення 20.05.15). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет