ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ

Микола Городиський, Інна Панченко

Анотація


Актуальність. Неврахування умов невизначеності та ризиків в якості джерел формування прибутку, факторів приросту (зменшення) інвестиційних ресурсів, зростання (зменшення) ринкової вартості активів в сучасних умовах господарювання, призводить до зниження якості облікової інформації, що генерується підсистемою бухгалтерського обліку як інформаційним забезпечення системи управління. Одним із вагомих напрямів підвищення корисності облікової інформації, а відповідно і її якості є побудова моделі організації бухгалтерського обліку адекватної економічним реаліям та умовам господарювання. Завданням дослідження є визначенням ключових напрямів побудови відповідної моделі організації бухгалтерського обліку для підвищення ефективності управління. Методи. Застосована методологія дослідження Ґрунтується на використанні комплексного та системного підходів до дослідження із застосуванням загальнонаукових та спеціальних методів пізнання. При проведенні дослідження з метою ідентифікації проблемних питань організації бухгалтерського обліку в умовах невизначеності та ризиків, які носять практичний характер, використано метод анкетування (проведено анкетування 60 суб’єктів господарювання Житомирської та Київської областей в особі бухгалтерів та директорів щодо оцінки факторів господарських ризиків), статистичного аналізу, зведення та групування. Результати. У статті проаналізовано роль організації бухгалтерського обліку в системі управління діяльністю підприємства в умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування підприємства та ризиків, що спрямована на підвищення ефективності управління, забезпечення прибутковості підприємства та досягнення стратегії його розвитку. Визначено основоположні характеристики прибутку, які лежать в основі побудови моделі організації бухгалтерського обліку в сучасних економічних умовах. Ідентифіковано повноваження суб’єкта організації та суб’єкта ведення бухгалтерського обліку в процесі управління ризиками як джерелами формування прибутку, виходячи з сфери застосування їх професійного судження. Запропоновано підходи до формування методологічних засад оцінки ризиків та їх впливу на результативні показники господарської діяльності в межах повноважень суб’єктів ведення бухгалтерського обліку. Визначено облікові стратегій підприємства, що лежать в основі розробки облікової політики підприємства як напряму побудови моделі організації' бухгалтерського обліку в умовах невизначеності та ризиків. Перспективи. Подальшого дослідження в межах окресленого напряму наукових пошуків потребують питання, пов’язані з розробкою методологічних підходів до організації та ведення бухгалтерського обліку виходячи із значення та міри корисності інформації, сформованої в системі бухгалтерського обліку для досягнення цілей управління в умовах невизначеності та ризиків.  

Ключові слова


організація бухгалтерського обліку; прибуток; ризики; управління; система бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ансофф, И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф – М.: Экономика, 1989. – 326 c.

Белоусов, А.И., Михайлова, Г.В. Учетные аспекты резервирования рисков в контексте мирових тенденцій формирования стоимости бизнеса [Текст] / А.И. Белоусов, Г.В. Михайлова // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 41(191). – С. 18-25.

Бухгалтерський облік прибутку в умовах трансформації підходів до системи управління: концептуальні засади [Текст]: монографія / І.А. Панченко. – Ж.: ЖДТУ, 2013. – 624 с.

Мюлер, Г. Учет: международная перспектива [Текст] : Пер. с англ. / Г. Мюлер, Х. Гернон, Г. Миик – М.: Финансы и статистика. – 2003. – [2-е изд.]. – 136 с.

Обзор мировой экономики. Прогнозы на 2014 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.pwc.com/en_UA/ua/survey/2014/assets/global_economy_watch_2014_rus.pdf.

Панков, Д.А. Методология бухгалтерского учета: диалектика научного познания и проблема научного результата [Текст] / Д.А. Панков, С.Г. Вегера // Международный бухгалтерский учет. – 2012. – № 14. – С. 2-15.

Сучасні проблеми обліку [Текст]: монографія / М.С. Пушкар, Л.В. Нападовська, Я.Д. Крупка, Д.С. Лозовський та ін.; за ред. д. е. н., проф. М.С. Пушкаря. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 268 с.

Толкачева Е.В. Эволюция систем управления в контексте организационного развития бизнеса [Текст] / Е.В. Толкачева // Менеджмент в России и за рубежом – 2004. - № 1 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.mevriz.ru/articles/2004/1/1133.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет