ОЦІНКА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В УМОВАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Людмила Матвійчук

Анотація


Актуальність. Вітчизняна економічна система все більшою мірою залежить від світових глобалізаційних процесів, що спричиняє необхідність формування адекватного інформаційного середовища. Його можна забезпечити за умови існування інтегрованої системи бухгалтерського обліку, що базується на принципах міжнародних стандартів обліку. Цей процес є цілком закономірним, оскільки облікові та звітні дані вітчизняних підприємств повинні бути порівняльними в рамках міжнародних співставлень, а реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає імплементацію міжнародних документів. Методи. Теоретичною та методологічною основою дослідження є висвітлені у працях вчених- економістів наукові положення у галузі управління необоротними активами та їх бухгалтерського обліку. Реалізація мети та завдань наукової роботи здійснена за допомогою наступних методів: системного підходу, узагальнення, монографічного, аналізу, порівняння тощо. Результати. Проаналізовано основні норми національного та міжнародного стандартів, які регулюють облік необоротних активів, зокрема основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних актиів. Встановлено основні розбіжності і спільні риси між П(С)БО та МСБО. Розкрито особливості визнання основних засобів, їх класифікації, оцінки та переоцінки, надходження й вибуття, порядок нарахування амортизації, відображення інформації про основні засоби у фінансовій звітності. Перспективи. Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на вивчення міжнародного досвіду ведення обліку необоротних активів та обгрунтування процесу гармонізації національних стандартів, що сприятиме підвищенню ефективності бухгалтерської практики.

Ключові слова


необоротні активи; основні засоби; облік; національні стандарти; міжнародні стандарти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Азаровська, Ю.В. Міжнародна практика та вітчизняний досвід обліку необоротних активів [Електронний ресурс] / Ю.В. Азаровська – Режим доступу: http://www.mnau.edu.ua/studentresearchjournal/studentresearchjournal021.pdf (Дата звернення 11.05.2015). — Назва з екрана.

Жук, В.М. До проблем стратегії запровадження МСФЗ в Україні / В.М. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С.16-22.

Косовиць, Л. Облік основних засобів за МСФЗ [Текст] / Л. Косовиць // Головбух. – 2008. – № 35. – С. 17-23.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів : Наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-z-buhgalterskogo-doc4523.html. (дата звернення 17.05.15). — Назва з екрана.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 року № 561 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=293623. (дата звернення 17.05.15). — Назва з екрана.

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Наказ Міністерства фінансів України 27 червня 2013 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/ metod_uchet_polit.aspx. (дата звернення 17.05.15). — Назва з екрана.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 “Основні засоби” [Електронний ресурс] /Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режимдоступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_014. (дата звернення 17.05.15). — Назва з екрана.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. (дата звернення 17.05.15). — Назва з екрана.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. N 242 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. (дата звернення 17.05.15). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет