ОСУЧАСНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО БАЗИСУ НАУКИ ПРО ОБЛІК

Віта Семанюк

Анотація


Актуальність. Піднято проблему обліково-аналітичного супроводу системи управління, яка полягає в усуненні консервативності обліку і його невідповідності розвитку економічної науки. Теоретичні передумови розвитку системи обліку визначаються її можливостями генерувати інформаційні ресурси на запит менеджменту різних ієрархічних рівнів, для кожного з яких потрібна оригінальна (специфічна) інформація. Методи. Для розв’язання поставлених завдань автором використовувалися методи систематизації та групування, дискрептивного моделювання, контент-аналізу. Результати. Доведено необхідність формування нової парадигми облікової науки в постіндустріальному суспільстві, в основі якої лежить теза про те, що інформаційні ресурси є пріоритетними для ефективної господарської діяльності і облікова система не повинна обмежуватися лише створенням інформації про внутрішнє середовище підприємства, а враховувати фактори зовнішнього середовища, передбачати зміни. В цьому контексті перегляду потребують формальний апарат і мова обліку як науки, фундаментальні методологічні принципи і методи створення інформації, завдання облікової системи у світлі сучасного розвитку економіки; структура, елементи, зв’язки системи; завдання, інструменти і методи кожної з підсистем обліку. Перспективи. Такий підхід до обліку допоможе вирішити проблему систематизації знань та перегляду сучасної теорії обліку з врахуванням надбань економічного та технологічного прогресу.  

Ключові слова


учетная система; методология; концепции учета; метатеория; парадигмы учета; постиндустриальное общество

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пушкар, М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія [Текст] : монографія / М.С. Пушкар – Тернопіль : Карт-бланш, 2007.– 359 с.

Голов, С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку [Текст] : монографія / С.Ф.Голов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

Кузнецова, С.А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика [Текст]: монографія / С.А. Кузнецова. – Мелітополь, 2007. – 297 с.

Пилипенко, А. А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань [Текст] : монографія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 344 с.

Пушкар, М.С. Креативний облік : створення інформації для менеджерів [Текст] : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.

Райан, Б. Стратегический учет для руководителя / Б. Райан; пер. з англ. под. ред. В. А. Микрюкова. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 616 с.

Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет : от истоков до наших дней [Текст] : уч. пособ. [для вузов] / Я. В. Соколов. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Кутер, М. И. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб. / М. И. Кутер. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Фин. и стат., 2002. – 640 с.

Палий, В. Ф. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учеб. / В. Ф. Палий, Я. В. Соколов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 279 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет