АТРИБУТИ СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ

Ірина Боярко

Анотація


Актуальність. Трансформація обліку в умовах сучасних глобалізаційних процесів потребує використання чітких цільових орієнтирів, які встановлюються у вигляді характерних властивостей, що набуваються системами обліку для належного інформаційно-аналітичного та обліково- контрольного забезпечення менеджменту підприємств. Методи. У статті подано результати дискрептивного моделювання стратегічно орієнтованої системи обліку, яке передбачає конкретизацію її складу, структури і механізмів функціонування на основі структурно-організаційної деком позиції. Результати. Автором надано визначення поняття «стратегічно орієнтованої системи обліку». У запропонованій дефініції відображається природа виникнення стратегічно орієнтованих систем як еволюційної форми трансформації і інтегрування різних видів господарського обліку та функціональних напрямів процесу управління, а також забезпечується вимога цілісності системи обліку за рахунок поєднання короткострокових та довгострокових компонентів, стратегії та тактики управління. Проведено типізацію атрибутів стратегічно орієнтованих систем обліку за ознакою ролі у формуванні облікової системи з урахуванням характерних проявів відповідних властивостей. Запропоновано розрізняти репрезентативно-облігатні властивості, які є ключовими ознаками стратегічно орієнтованих систем обліку, та субсидіарні методологічні - допоміжні характеристики, які створюють загальні передумови для виникнення репрезентативно-облігатних властивостей. Перспективи. Це дозволить у процесі подальших досліджень конкретизувати принципи побудови і вимоги до складу, структур та механізмів функціонування підсистем та окремих елементів стратегічно орієнтованої системи обліку, розробити методичний інструментарій для оцінювання результатів і контролю стану процесів реформування систем обліку на мікро- та макрорівнях.

Ключові слова


стратегічний облік; система обліку; структура системи обліку; атрибути системи обліку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бруханський, Р.Ф. Зміна управлінських парадигм як фактор розвитку бухгалтерського обліку: стратегічний аспект [Текст] / Р.Ф. Бруханський // Accounting and Finance. – 2014. – №3. – С. 15-20.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія / С.Ф.Голов. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

Кузнецова, С.А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика [Текст] : [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь : Таврійській державний агротехнологічний університет, 2007. – 297 с.

Максименко, Д.В. Еволюція управлінського обліку та його сучасні концепції [Текст] / Д.В. Максименко // Науковий вісник Мукачівського державного університету, 2014. – Вип. 2. – С. 117-121. – Серія «Економіка».

Пилипенко, А. А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань [Текст] : монографія / А. А. Пилипенко, І. П. Дзьобко, О. В. Писарчук ; за заг. ред. Пилипенка А. А. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2011. – 344 с.

Пушкар, М.С. Креативний облік: створення інформації для менеджерів [Текст] : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 334 с.

Райан, Б. Стратегический учет для руководителя [Текст] / Б. Райан; пер. з англ. под. ред. В. А. Микрюкова. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 616 с.

Семанюк В. З. Облік для стратегічного управління: проблеми теоретичної концептуалізації [Текст] / В. З. Семанюк // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 236-241.

Уорд, К. Стратегический управленческий учет [Текст] / Пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп- Бизнес», 2002. – 925 с.

Ходзицька, В.В. Стратегічний управлінський облік в системі комплексного менеджменту суб'єктів господарювання [Текст] / В. В. Ходзицька, Л. В. Івченко // Облік і фінанси. – 2014. – №1. – С. 50-55.

Шайкан, А.В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень [Текст] : [монографія] / А.В. Шайкан. – К. : КНЕУ, 2009. – 303 с.

Innes J. Strategic Management accounting, in tones [Текст] / J. Innes // Handbook of Management accounting. – 1998. – Сh. 2. – Р. 967–968.

Simmonds K. Strategic management accounting [Текст] / K.Simmonds // Management accounting. – 1981. – № 59(4). – P. 26-29.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет