ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЙ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИБУТКУ НА ІНФОРМАЦІЙНУ ЄМНІСТЬ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Тетяна Ставерська

Анотація


Визначено сутність поняття «інформаційна ємність» звіту про фінансові результати та обґрунтовано рекомендації із її розширення відповідно до потреб управління підприємством.

Ключові слова


інформаційна ємність; звіт; фінансові результати

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Динько, І.М. Категорія прибутку у сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні [Текст] / І.М.Данько // Економічний форум. – 2013. – №2. – С. 212-215.

Ставерська, Т.О. Концепції відображення прибутку підприємств у фінансовій звітності: світовий досвід і Україна [Текст] / Т.О.Ставерська // Materialy IX Miedzynarodovej naukowi-praktycznej konferecji «Aktualne problem nowoczesnych nauk - 2012», 07-15.06.2013. – Volume 2. Ekonomiczne nauki : Przemysl. Nauka I studia. – S. 86-87.

Ставерська, Т.О. Інформаційна ємність звіту про фінансові результати підприємсва [Текст] / Т.О.Ставерська // Економічний часопис. – XXI. – 2013. – № 7-8 (2). – С. 60-63.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності : [офіц. текст] : за станом на 18.03.2014 р. / Мінфін України ; Наказ, Положення, Стандарт від 07.02.2013 № 73. — К. : МФУ, 2013. — Доступно також з Інтернету: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. — Назва з екрана. — Дата звернення: 03.12.14.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : [закон України : офіц.текст : за станом на 15.10.2014 року] / Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999 № 996-XIV/. — Відомості доступні також з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 10.10.14). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет