ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПІВ ТА ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

Анастасія Ротар

Анотація


У статті досліджено і запропоновано шляхи удосконалення обліку основних засобів. Основну увагу приділено дискусійним питанням обліку основних засобів, утримуваних для продажу, нарахування амортизації, проведення переоцінки основних засобів, процесу трансформації та гармонізації обліку основних засобів із міжнародними стандартами.

Ключові слова


амортизація; бухгалтерський облік; гармонізація; основні засоби; міжнародні стандарти; дооцінка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 « Основні засоби» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014 (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_023 (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 « Основні засоби» : затверджене Наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Гура Н. І. Оцінка основних засобів в житлово-комунальному господарстві та зміни в їх обліку відповідно до змін у законодавстві // Управління багатоквартирним будинком. – 2011. – № 2 .– С. 31–37.

Дерун І. А. Удосконалення бухгалтерського обліку основних засобів на основі його гармонізації [Текст] / І. А. Дерун // Вісник Житомирського державного технологічного університету: економічні науки. − 2009. − № 4 (50). − С. 40 − 42.

Derun, Ivan A. Fixed asset accounting software selection for industrial enterprises / I. A. Derun // Papers of the 2nd International Scientific Conference “European Applied Science: modern approaches in scientific researches”. − Stuttgart: ORT Publishing, 2013. − P. 51−53.

Golubnicha G. Disclosing the registration information and maintenance of transparency of activity in the conditions//Вiсник Киiвского нацiонального унiверситету iм Тараса Шевченка. – Серiя : Економiка. – 2010. – № 118. – С. 9-12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет