ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Алла Махота

Анотація


Автором розглянуто актуальне питання облікового визнання фінансових інвестицій з'ясовано критерії та підстави ідентифікації вкладень інвесторів у фондові інструменти фінансового ринку як складових його активів.

Ключові слова


інвестор; фінансові інвестиції; визнання; оцінка; економічна вигода

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Матюшко, П. Правові особливості договорів інвестиційного характеру Електронний ресурс] / П.Матюшко. – Видавнича організація «Юстініан». – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2445 (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства оцінка». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_046 (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 «Частки у спільних підприємствах». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_040 (дата звернення 12.12.14). — Назва зекрана.

Пантелєєв, В. Цінуємо те, що маємо [Електронний ресурс] / В. Пантелєєв // Український бухгалтерський тижневик «Дебет-Кредит». –– Режим доступу: http://dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/27/27pr2.html (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств» [Текст] : офіц. текст : за станом на 09.08.2013 / Мінфін України ; Наказ, Положення від 28.12.2000 № 353. — К. : МФУ, 2014. — Доступно з мережі Інтернет : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» [Текст] : офіц. текст : за станом на 27.06.2013 р. / Мінфін України ; Наказ, Положення , Стандарт від 27.06.2013 № 628. — К. : МФУ, 2013. — Доступно також з мережі Інтернет : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1223- 13 (дата звернення 04.11.14). — Назва з екрана.

Про акціонерні товариства : Закон України : N 514-VI від 17 вересня 2008 року. – Відомості Верховної Ради України ВВР). – 2008. – N 50-51. – ст .384. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : [закон України : офіц.текст : за станом на 15.10.2014 року] / Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999 № 996-XIV/ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). —1999. — N 40. — С.365. — Відомості доступні також з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 05.11.14). — Назва з екрана.

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України : Постанова Правління Національного банку України : N 358 від 03.10.2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1265-05.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет