ВРЕГУЛЮВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ СТАНДАРТАМИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Марія Ковшар

Анотація


У статті проводиться порівняння методології обліку запасів згідно національних та міжнародних стандартів для виявлення їх спільних рис та відмінностей.

Ключові слова


запаси; методологія обліку; національні стандарти; міжнародні стандарти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Безверхий, К. В. Особливості бухгалтерського обліку за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект [Текст] / К. В. Безверхий // Облік і фінанси. – 2014. – № 2. – С. 8-13.

Должанський, А. М. Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих запасів на поліграфічних підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / А. М. Должанський, О. С. Юрочко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 179-186.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : [закон України : офіц.текст : за станом на 15.10.2014 року] / Верховна Рада України; Закон від 16.07.1999 № 996-XIV/ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — N 40. — С.365. — Відомості доступні також з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 05.11.14). — Назва з екрана.

Ловска, І. Д. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку виробничих запасів спиртової промисловості [Текст] / І. Д. Ловска // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. – 2013. – № 1. – С. 124-128

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 «Запаси» [Електронний ресурс] / Міністерство Фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.com.ua (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» № 246 від 20 жовт. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.

Талайло , О. О. Особливості організації обліку запасів за міжнародними та національними стандартами [Електронний ресурс] / О. О. Талайло, Є. Г. Чернікова . – Режим доступу : http://www.rusnauka.com (дата звернення 12.12.14). — Назва з екрана.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет