УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Наталія Скрипник

Анотація


У статті досліджено окремі аспекти обліку запасів відповідно до національних та міжнародних вимог, порівняно національні та міжнародні стандарти з обліку запасів.

Ключові слова


національні стандарти; міжнародні стандарти фінансової звітності для малих і середніх підприємств; запаси; собівартість; превалювання сутності над формою

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Наказ Мінфіну України від 07.02.2013р. № 73 [Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/z0336-13. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

П(С)БО 9 «Запаси»: затверджено наказом Міністерства Фінансів України від 20.10.1999 №246 [ Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http: / / www. zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0437-99. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [Електронний ресурс]: Наказ Мінфіну України від 10.01.2007 р., № 2. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0344-00. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Попович, В. І. Облік запасів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. І. Попович. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znptdau/2012_2_2/18-2-39.pdf. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Щеглов, О. П. Національні та міжнародні стандарти з обліку запасів: відмінності, недоліки, шляхи гармонізації [Електронний ресурс] / О. П. Щеглов. – Режим доступу :http://www.rusnauka.com/23_NTP_2010/Economics/70466.oc.htm. – Заголовок з екрана (дата звернення 10.04.2014 р.).

Federal Small Business Programs and the Small Business Act of 1953 [Electronic resource] // Contract Management – Ortober 2009. – P. 25–48. – Access mode : http://www.ncmahq.org/files/Articles/CM1009%20-%2024-41.pdf. – Title from the screen


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Ліцензія Creative Commons

СПІВЗАСНОВИКИ

ГО "Науковий клуб "СОФУС"
Західноукраїнський національний університет
Подільський державний університет